Kontakt

Dane Firmy

Siedziba firmy

Margaret Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 54/2

30-011 Kraków

Biuro Handlowe - Magazyn

Margaret Sp. z o.o.

Rynek 19B 

32-820 Szczurowa

Dane Rejestrowe

NIP: 677-00-09-371

Regon: 350534070

KRS: 0000125094

Dane Kontaktowe

tel: +48 12 411 69 00

fax: +48 12 411 59 50

e-mail: info@margaret.com.pl

Małgorzata
Bartkowska

Prezes Zarządu

tel: +48 12 411 69 00

info@margaret.com.pl 

Anna
Antończyk

Główna Księgowa

tel: +48 12 411 69 00

ksiegowosc@margaret.com.pl

Jakub
Bartkowski

Dział Handlowy

tel: +48 608 558 388

jb@margaret.com.pl

Piotr
David

Dział Handlowy

tel: +48 664 375 522

p.david@margaret.com.pl

Monika
Podborska

Dział Handlowy

tel: +48 660 474 884

kompozycje@margaret.com.pl

 

Łukasz
Grigorijew

Specjalista ds. Logistyki

tel: +48 664 748 858

l.g@margaret.com.pl

Barbara Szyperko-
Wojnarowicz

Pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania

tel: +48 501 245 792

jakosc@margaret.com.pl

Paweł
Skałacki

Specjalista ds. Dokumentacji Technicznej

tel: +48 608 848 822

p.skalacki@margaret.com.pl

Beata
Stypka

DOK

tel: + 48 784 482 103 

dok@margaret.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Margaret Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Wrocławska 54/2 

2.    Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Maciej Rymaszewski; Kontakt: iod@margaret.com.pl

3.    Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)    Art. 6 pkt.1 a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; 

b)    Art. 6 pkt.1 b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą;

c)   Art. 6 pkt.1 c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo dostępu do danych osobowych, prawo udostępnienia danych, prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

13.   Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 

Nasi
Partnerzy

Od 1991 roku nieprzerwanie reprezentujemy w Polsce najlepszych światowych producentów komponentów przeznaczonych do produkcji spożywczej, chemicznej oraz kosmetycznej. 

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - MARGARET 2015